miercuri, 12 martie 2014

Anunt Consiliul de Administratie Spitalul de Psihiatrie Capalnas ocupare post managerANUNŢ

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş Judeţul Arad


potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii *actualizată*

A N U N ŢĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizică

1. Concursul se va desfăşura la sediul  Consiliului Judeţean Arad , str. Corneliu Coposu, nr.22, localitatea Arad în perioada 12.03.-28.04.2014

 2. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi  îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:   

             a) la data încheierii contractului sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare postuniversitară în management sau management sanitar, având o durată de minimum 3 luni;

            b) sunt absolvenţi al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c)au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d)nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e)sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f)nu au vârsta de pensionare, conform legii.


3. Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul de Managementul Spitalului din cadrul Consiliului Judeţean Arad, până în data de 01.04.2014 ora 12.00.

4. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

-cererea de înscriere;

-copia actului de identitate;

-copia legalizată a diplomei de licentă sau echivalente;

-copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare în management agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite la pct.2, lit.a) si b) din prezentul anunţ, sau legalizată a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

-curriculum vitae;

-copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor -specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar, economic sau administrativ;

            -adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de economic sau administrativ lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;

 cazierul judiciar;

-adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;

-declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

-declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

-copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

-proiectul de management realizat de candidat;

-chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

6. Taxa de participare este de 500 lei şi se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată în contul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, jud.Arad, RO33TREZ032504101X000244 deschis la Trezoreria operativă Săvârşin, CIF 3678394


Regulament de desfasurare a concursului pentru post manager

Teme de proiect de management pentru concurs

A P R O B
           PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
                                                           

TEME CADRU
pentru proiectul de management


1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului
            a) Analiza circuitelor funcţionale;
b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc.);
            c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate;
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice;
            e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.

            2. Schimbarea profilului unui spital cu performanţe
              nesatisfăcătoare
a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul spitalului (urgenţă, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc.);
            b) Transformarea într-un centru multifuncţional de tip ambulatoriu;
            c) Transformarea într-un centru medico – social;
            d) Privatizarea unor secţii din cadrul spitalului.

                        3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane
            a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii;
            b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal;
            c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal;
            d) Metode de creştere a performanţei personalului;
            e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical.

                        4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital
            a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;
            b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare);
            c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
            d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice.

                        5. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului
            a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
            b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.);
            c) Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
            d) Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi private.

                        6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii
            a) Calitatea serviciilor;
            b) Calitatea datelor raportate;
            c) Calitatea personalului;
            d) Satisfacţia pacienţilor.

                        7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor
            a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
            b) Modalităţi de achiziţie;
            c) Evaluarea stocurilor;
            d) Indicatori de eficienţă ai utilizării stocurilor.

                        8. Strategia managementului în activitatea de investiţii
            a) În echipamente;
            b) Modernizarea de secţii;
            c) Extinderi;
            d) Reparaţii capitale.

9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului
            a) Fundamentarea activităţilor;
            b) Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;
            c) Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.


            Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de management care vizează spitalul public pentru care concurează (maxim 8 - 10 pagini la fonturi de 14 în Arial la un rând), conform structurii propuse mai jos.STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

            A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
            B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
            C. Identificarea problemelor critice;
            D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
            E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:
                        1. Scop;
                        2. Obiective – indicatori;
                        3. Activităţi:
                                    a) definire;
                                    b) încadrare în timp – grafic Gantt;
                                    c) resurse necesare – umane, materiale, financiare;
                                    d) responsabilităţi;
                        4. Rezultate aşteptate;
                        5. Monitorizare – indicatori;
                        6. Evaluare – indicatori.

ANUNT CONCURS POST MANAGERANUNŢ
Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, Judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică. Concursul se va desfăşura la sediul  Consiliului Judeţean Arad , str. Corneliu Coposu, nr.22, localitatea Arad,tel/fax 0357-731214, e-mail: Consiliu@cjarad.ro  în perioada 12.03.-28.04.2014.Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul Managementul Spitalelor din cadrul Consiliului Judeţean Arad et.2 camera 8, până în data de 01.04.2014 ora 12.00.Informaţii suplimentare referitoare la criteriile de selecţie şi la desfăşurarea concursului se publică pe blog-ul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş,judeţul Arad, spitaluldepsihiatriecapalnas.blogspot.com si pe site-ul Consiliului Judeţean Arad, www.cjarad.ro. Persoana de contact, Cristea Cristina, telefon 0357-7321214, Consiliul Judeţean Arad.

Bibliografie pentru concurs post managerA P R O B
PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE DE CONCURS
                                                s.s.
    
Nr 162 din 12.03.2014


B I B L I O G R A F I E
pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager,
persoană fizică, din spitalele publice


A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI
    1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   5. Legea nr. 346/2002, privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
     6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
   7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
     8.Ordin nr.1778/2006 *actualizată* privind aprobarea normativelor de personal;
     9.Ordinul Ministerului Sănătăţii 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar
    10. Ordin  nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile capitolelor 1 si 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
   11. Legea nr.284/2010  privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
    12. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar – preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
  13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv;

    14. Hotărârea Guvernului nr. 117/27.03.2013, pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordarii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anii 2013-2014;
      15. Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
   16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
     17. Ordinul nr. 1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
    18. Ordinul nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatieiB. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

          1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti;

          2. Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei(*, editura Tribuna Economică, 2001;

          3. Popa I. – Management general(*, editura ASE, 2005;

          4. Popa I. – Management strategic, editura Economică, 2005.

joi, 16 mai 2013

joi, 21 octombrie 2010

Anunt Consiliu Judetean Arad ocupare post manager

A N U N Ţ
1. Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, Judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizicA N ă.
2. Concursul va fi organizat la sediul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, judeţul Arad, comuna Birchiş, nr.250, tel/fax 0257557553, în data de 23.11.2010 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 26.11.2010 ora 1000 proba de susţinere a proiectului de management, completată după caz, de un interviu de selecţie.
3. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
● sunt absolvenţi de învatamant universitar de lungă durată cu diploma de licenţă sau echivalentă;
● sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătaţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătaţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învaţămant superior acreditată, potrivit legii;
● au cel putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
● nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
● sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
● nu au vârsta de pensionare, conform legii.
4. Înscrierea candidaţilor se face la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Psihiatrie Căpâlnaş, judeţul Arad, până în data de 15.11.2010.
5. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
● cererea de înscriere;
● copia actului de identitate;
● copia legalizată a diplomei de licentă sau echivalente;
● copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
● curriculum vitae;
● copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
● adeverinţa care atestă vechimea in posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;
● cazierul judiciar;
● adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;
● declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
● declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
● copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
● proiectul de management realizat de candidat;
● chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
6. Taxa de participare este de 500 lei si se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată in contul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, jud Arad, RO 47TREZ0325041XXX000037, deschis la Trezoreria Săvârşin, CF 3678394.
Nota:
1.Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de organizare al concursului, se publică pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, www.spitaluldepsihiatriecapalnas.blogspot.com şi se afişează la sediul spitalului.
2. Grila de punctare a proiectului de management se publică pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, www.spitaluldepsihiatriecapalnas.blogspot.com şi se afişează la sediul spitalului, după încheierea perioadei de înscriere a candidaţilor.

Regulament Consiliul Judetean Arad pentru concurs post manager

Regulament Consiliul Judetean Arad pentru concurs post manager

teme proiect de manangement pentru concurs

bibliografie pentru concurs post manager

venituri nete personal luna 09 2010

duminică, 17 octombrie 2010

ANUNT CONCURS POST MANAGER

A N U N T
Consiliul de Administrate al Spitalului de Psihiatrie Capalnas, Judetul Arad, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica. Concursul va fi organizat la sediul Spitalului de Psihiatrie Capalnas, judetul Arad, comuna Birchis, tel/fax 0257557553, e-mail:spitalcapalnas@gmail.com, in data de 23.1 1.20 1 0 ora 1 0. proba scrisa si in data 26.1 1.20 1 0. ora 1 0 proba de sustinere a proiectului de management, completata dupa caz, de un interviu de selectie. Inscrierea candidatilor se face la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Psihiatrie Capalnas, judetul Arad, pana in data de 15.11.2010 .Informatiile suplimentare referitoare la criteriile de selectie si la desfasurarea concursului se publica pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Capalnas, judetuI Arad www.spitaluldepsihiatriecapalnas.bIogspot.com si site-ul Consiliului Judetean Arad www.cjarad.ro .Persoana de contact Batrina Mircea , telefon -0357731213 , Consiliul Judetean Arad .

vineri, 28 mai 2010