miercuri, 12 martie 2014

Anunt Consiliul de Administratie Spitalul de Psihiatrie Capalnas ocupare post managerANUNŢ

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş Judeţul Arad


potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii *actualizată*

A N U N ŢĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizică

1. Concursul se va desfăşura la sediul  Consiliului Judeţean Arad , str. Corneliu Coposu, nr.22, localitatea Arad în perioada 12.03.-28.04.2014

 2. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi  îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:   

             a) la data încheierii contractului sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare postuniversitară în management sau management sanitar, având o durată de minimum 3 luni;

            b) sunt absolvenţi al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c)au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d)nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e)sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f)nu au vârsta de pensionare, conform legii.


3. Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul de Managementul Spitalului din cadrul Consiliului Judeţean Arad, până în data de 01.04.2014 ora 12.00.

4. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

-cererea de înscriere;

-copia actului de identitate;

-copia legalizată a diplomei de licentă sau echivalente;

-copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare în management agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite la pct.2, lit.a) si b) din prezentul anunţ, sau legalizată a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

-curriculum vitae;

-copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor -specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar, economic sau administrativ;

            -adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de economic sau administrativ lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;

 cazierul judiciar;

-adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;

-declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

-declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

-copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

-proiectul de management realizat de candidat;

-chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

6. Taxa de participare este de 500 lei şi se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată în contul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, jud.Arad, RO33TREZ032504101X000244 deschis la Trezoreria operativă Săvârşin, CIF 3678394


Regulament de desfasurare a concursului pentru post manager

Teme de proiect de management pentru concurs

A P R O B
           PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
                                                           

TEME CADRU
pentru proiectul de management


1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului
            a) Analiza circuitelor funcţionale;
b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc.);
            c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate;
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice;
            e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.

            2. Schimbarea profilului unui spital cu performanţe
              nesatisfăcătoare
a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul spitalului (urgenţă, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc.);
            b) Transformarea într-un centru multifuncţional de tip ambulatoriu;
            c) Transformarea într-un centru medico – social;
            d) Privatizarea unor secţii din cadrul spitalului.

                        3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane
            a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii;
            b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal;
            c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal;
            d) Metode de creştere a performanţei personalului;
            e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical.

                        4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital
            a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;
            b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare);
            c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
            d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice.

                        5. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului
            a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
            b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.);
            c) Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
            d) Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi private.

                        6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii
            a) Calitatea serviciilor;
            b) Calitatea datelor raportate;
            c) Calitatea personalului;
            d) Satisfacţia pacienţilor.

                        7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor
            a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
            b) Modalităţi de achiziţie;
            c) Evaluarea stocurilor;
            d) Indicatori de eficienţă ai utilizării stocurilor.

                        8. Strategia managementului în activitatea de investiţii
            a) În echipamente;
            b) Modernizarea de secţii;
            c) Extinderi;
            d) Reparaţii capitale.

9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului
            a) Fundamentarea activităţilor;
            b) Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;
            c) Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.


            Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de management care vizează spitalul public pentru care concurează (maxim 8 - 10 pagini la fonturi de 14 în Arial la un rând), conform structurii propuse mai jos.STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

            A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
            B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
            C. Identificarea problemelor critice;
            D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
            E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:
                        1. Scop;
                        2. Obiective – indicatori;
                        3. Activităţi:
                                    a) definire;
                                    b) încadrare în timp – grafic Gantt;
                                    c) resurse necesare – umane, materiale, financiare;
                                    d) responsabilităţi;
                        4. Rezultate aşteptate;
                        5. Monitorizare – indicatori;
                        6. Evaluare – indicatori.

ANUNT CONCURS POST MANAGERANUNŢ
Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, Judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică. Concursul se va desfăşura la sediul  Consiliului Judeţean Arad , str. Corneliu Coposu, nr.22, localitatea Arad,tel/fax 0357-731214, e-mail: Consiliu@cjarad.ro  în perioada 12.03.-28.04.2014.Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul Managementul Spitalelor din cadrul Consiliului Judeţean Arad et.2 camera 8, până în data de 01.04.2014 ora 12.00.Informaţii suplimentare referitoare la criteriile de selecţie şi la desfăşurarea concursului se publică pe blog-ul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş,judeţul Arad, spitaluldepsihiatriecapalnas.blogspot.com si pe site-ul Consiliului Judeţean Arad, www.cjarad.ro. Persoana de contact, Cristea Cristina, telefon 0357-7321214, Consiliul Judeţean Arad.

Bibliografie pentru concurs post managerA P R O B
PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE DE CONCURS
                                                s.s.
    
Nr 162 din 12.03.2014


B I B L I O G R A F I E
pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager,
persoană fizică, din spitalele publice


A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI
    1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   5. Legea nr. 346/2002, privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
     6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
   7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
     8.Ordin nr.1778/2006 *actualizată* privind aprobarea normativelor de personal;
     9.Ordinul Ministerului Sănătăţii 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar
    10. Ordin  nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile capitolelor 1 si 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
   11. Legea nr.284/2010  privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
    12. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar – preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
  13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv;

    14. Hotărârea Guvernului nr. 117/27.03.2013, pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordarii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anii 2013-2014;
      15. Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
   16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
     17. Ordinul nr. 1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
    18. Ordinul nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatieiB. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

          1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti;

          2. Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei(*, editura Tribuna Economică, 2001;

          3. Popa I. – Management general(*, editura ASE, 2005;

          4. Popa I. – Management strategic, editura Economică, 2005.

joi, 16 mai 2013

joi, 21 octombrie 2010

Anunt Consiliu Judetean Arad ocupare post manager

A N U N Ţ
1. Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, Judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizicA N ă.
2. Concursul va fi organizat la sediul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, judeţul Arad, comuna Birchiş, nr.250, tel/fax 0257557553, în data de 23.11.2010 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 26.11.2010 ora 1000 proba de susţinere a proiectului de management, completată după caz, de un interviu de selecţie.
3. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
● sunt absolvenţi de învatamant universitar de lungă durată cu diploma de licenţă sau echivalentă;
● sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătaţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătaţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învaţămant superior acreditată, potrivit legii;
● au cel putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
● nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
● sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
● nu au vârsta de pensionare, conform legii.
4. Înscrierea candidaţilor se face la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Psihiatrie Căpâlnaş, judeţul Arad, până în data de 15.11.2010.
5. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
● cererea de înscriere;
● copia actului de identitate;
● copia legalizată a diplomei de licentă sau echivalente;
● copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
● curriculum vitae;
● copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
● adeverinţa care atestă vechimea in posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;
● cazierul judiciar;
● adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;
● declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
● declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
● copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
● proiectul de management realizat de candidat;
● chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
6. Taxa de participare este de 500 lei si se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată in contul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, jud Arad, RO 47TREZ0325041XXX000037, deschis la Trezoreria Săvârşin, CF 3678394.
Nota:
1.Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de organizare al concursului, se publică pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, www.spitaluldepsihiatriecapalnas.blogspot.com şi se afişează la sediul spitalului.
2. Grila de punctare a proiectului de management se publică pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, www.spitaluldepsihiatriecapalnas.blogspot.com şi se afişează la sediul spitalului, după încheierea perioadei de înscriere a candidaţilor.

Regulament Consiliul Judetean Arad pentru concurs post manager

Regulament Consiliul Judetean Arad pentru concurs post manager

teme proiect de manangement pentru concurs

bibliografie pentru concurs post manager

venituri nete personal luna 09 2010

duminică, 17 octombrie 2010

ANUNT CONCURS POST MANAGER

A N U N T
Consiliul de Administrate al Spitalului de Psihiatrie Capalnas, Judetul Arad, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica. Concursul va fi organizat la sediul Spitalului de Psihiatrie Capalnas, judetul Arad, comuna Birchis, tel/fax 0257557553, e-mail:spitalcapalnas@gmail.com, in data de 23.1 1.20 1 0 ora 1 0. proba scrisa si in data 26.1 1.20 1 0. ora 1 0 proba de sustinere a proiectului de management, completata dupa caz, de un interviu de selectie. Inscrierea candidatilor se face la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Psihiatrie Capalnas, judetul Arad, pana in data de 15.11.2010 .Informatiile suplimentare referitoare la criteriile de selectie si la desfasurarea concursului se publica pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Capalnas, judetuI Arad www.spitaluldepsihiatriecapalnas.bIogspot.com si site-ul Consiliului Judetean Arad www.cjarad.ro .Persoana de contact Batrina Mircea , telefon -0357731213 , Consiliul Judetean Arad .

vineri, 28 mai 2010

miercuri, 17 februarie 2010

lista contracte achizitie publica medicamente achizitie SEAP pe anul 2009

DA0595892] dicarbocalm INTERFARM S.R.L. 4 RON
4.3 RON 07.12.2009 08:45

Denumire produs / serviciu / lucrare: dicarbocalm *20 compr
Cantitate: 50.00 (cutie cu 20 cpr) CPV: 33612000-3 - Medicamente impotriva tulburarilor gastrointestinale functionale (Rev.2)
[DA0595667] grandaxin A&A MEDICAL S.R.L. 3.7 RON
3.7 RON 07.12.2009 08:45

Denumire produs / serviciu / lucrare: GRANDAXIN 50mg (TOFISOPAMUM)
Cantitate: 150.00 (CUTIE) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0595656] anghirol A&A MEDICAL S.R.L. 5 RON
5 RON 07.12.2009 08:44

Denumire produs / serviciu / lucrare: ANGHIROL
Cantitate: 66.00 (CUT) CPV: 33610000-9 - Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
[DA0587635] glucoza 5% POLISANO S.R.L. 2.25 RON
2.25 RON 02.12.2009 08:41

Denumire produs / serviciu / lucrare: Glucoza 5% 500ml x 10 saci PVC (1tub)
Cantitate: 100.00 (sac) CPV: 33692700-4 - Solutii de glucoza (Rev.2)
[DA0553001] stilnox FARMEXPERT D.C.I. S.A. 9.7 RON
9.7 RON 17.11.2009 13:59

Denumire produs / serviciu / lucrare: Stilnox 10mg*20cp film S / Zolpidem
Cantitate: 150.00 (cutie) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0552969] gluconat de calciu FARMEXIM S.A. 11 RON
11 RON 17.11.2009 13:59

Denumire produs / serviciu / lucrare: GLUCONAT DE CALCIU 10% 5FI X 10ML (CALCII GLUCONAS)
Cantitate: 100.00 (CUTIE) CPV: 33617000-8 - Suplimente minerale (Rev.2)
[DA0543256] essentiale FARMEXPERT D.C.I. S.A. 18 RON
18 RON 12.11.2009 08:47

Denumire produs / serviciu / lucrare: Essentiale N forte*30cps / Fosfolipide.vitamine
Cantitate: 17.00 (cutie) CPV: 33612000-3 - Medicamente impotriva tulburarilor gastrointestinale functionale (Rev.2)
[DA0542131] lagosa EUROPHARM HOLDING S.A. 34 RON
34 RON 11.11.2009 08:51

Denumire produs / serviciu / lucrare: Lagosa 150 mg x 100drj
Cantitate: 3.00 (cutie) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0542090] leridip FARMEXPERT D.C.I. S.A. 45 RON
45.9 RON 11.11.2009 08:50

Denumire produs / serviciu / lucrare: Leridip 10mg*28cp film /BRH/LERCANIDIPINUM
Cantitate: 10.00 (cutie) CPV: 33622700-3 - Blocanti de calciu (Rev.2)
[DA0542046] ranolip FARMEXPERT D.C.I. S.A. 5 RON
5 RON 11.11.2009 08:38

Denumire produs / serviciu / lucrare: Ranolip 5mg*30cp / Lisinopril
Cantitate: 10.00 (cutie) CPV: 33622600-2 - Betablocanti (Rev.2)
[DA0504868] imovane FARMEXPERT D.C.I. S.A. 10 RON
10 RON 03.11.2009 13:49

Denumire produs / serviciu / lucrare: Imovane 7.5mg*20cp film / Zopiclona
Cantitate: 50.00 (cutie) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0504843] spitomin FARMEXPERT D.C.I. S.A. 7.3 RON
7.3 RON 03.11.2009 13:49

Denumire produs / serviciu / lucrare: Spitomin 5mg*60cp/EGIS/Buspirona
Cantitate: 150.00 (cutie) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0504794] cavinton FARMEXPERT D.C.I. S.A. 10 RON
10 RON 03.11.2009 13:48

Denumire produs / serviciu / lucrare: Cavinton 5mg*50cp / Vinpocetina
Cantitate: 66.00 (cutie) CPV: 33661600-7 - Psihoanaleptice (Rev.2)
[DA0504736] ludiomil IOANA MED FARM S.R.L. 10 RON
10.54 RON 02.11.2009 08:54

Denumire produs / serviciu / lucrare: LUDIOMIL 10 MG
Cantitate: 40.00 (CUTIE) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0504157] nitrazepam A&A MEDICAL S.R.L. 1.04 RON
1.04 RON 28.10.2009 12:56

Denumire produs / serviciu / lucrare: NITRAZEPAM 5mg
Cantitate: 250.00 (CUTIE) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0504337] dormicum FARMEXIM S.A. 3.88 RON
3.88 RON 27.10.2009 10:18

Denumire produs / serviciu / lucrare: DORMICUM 7.5MG X 10TBL (MIDAZOLAMUM)
Cantitate: 300.00 (CUTIE) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0467029] vata hidrofila CAVROM S.R.L. 1.39 RON
1.67 RON 09.10.2009 08:49

Denumire produs / serviciu / lucrare: Vata hidrofila pentru uz medicinal tip BC 200gr
Cantitate: 250.00 (bucata) CPV: 33141115-9 - Vata medicala (Rev.2)
[DA0461536] ansilan IOANA MED FARM S.R.L. 2.5 RON
2.64 RON 07.10.2009 14:51

Denumire produs / serviciu / lucrare: ANSILAN 10 MG
Cantitate: 80.00 (CUTIE) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0461516] levomepromazin A&A MEDICAL S.R.L. 2.8 RON
2.98 RON 05.10.2009 11:19

Denumire produs / serviciu / lucrare: LEVOMEPROMAZIN 25mg
Cantitate: 500.00 (CUTIE X 20 COMPR) CPV: 33661700-8 - Alte medicamente pentru sistemul nervos (Rev.2)
[DA0384135] piafen Pharma S.A. 1.5 RON
1.7 RON 13.08.2009 14:23

Denumire produs / serviciu / lucrare: PIAFEN 500mg cpr. / Combinatii
Cantitate: 100.00 (cutie x 20cpr) CPV: 33661200-3 - Analgezice (Rev.2)
[DA0384071] DIPIRIDAMOL POLISANO S.R.L. 0.09 RON
0.11 RON 13.08.2009 14:22

Denumire produs / serviciu / lucrare: Dipiridamol 25mg x 30cpr.
Cantitate: 10000.00 (COMPR) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0368449] mecopar IOANA MED FARM S.R.L. 7.5 RON
8.03 RON 29.07.2009 13:25

Denumire produs / serviciu / lucrare: MECOPAR
Cantitate: 500.00 (CUTIE) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0289274] bromazepam FARMEXPERT D.C.I. S.A. 3 RON
3 RON 29.05.2009 08:57

Denumire produs / serviciu / lucrare: Bromazepam 1.5mg*20cp LPH S
Cantitate: 150.00 (cutie) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0289196] dormicum INTERFARM S.R.L. 3.8 RON
3.88 RON 29.05.2009 08:56

Denumire produs / serviciu / lucrare: dormicum 7.5 mg (midazolamum)*10 comprimate filmate
Cantitate: 300.00 (cutie*10 comprimate filmate) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0289142] asparom OLFARM S.A. 0.1 RON
0.12 RON 29.05.2009 08:55

Denumire produs / serviciu / lucrare: asparom(aspacardin)
Cantitate: 5000.00 (bucata) CPV: 33622100-7 - Medicamente utilizate in cardiologie (Rev.2)
[DA0285267] asparom OLFARM S.A. 0.1 RON
0.12 RON 26.05.2009 09:28

Denumire produs / serviciu / lucrare: asparom(aspacardin)
Cantitate: 250.00 (bucata) CPV: 33622100-7 - Medicamente utilizate in cardiologie (Rev.2)
[DA0257424] arketis MEDOCHEMIE ROMANIA S.R.L. 39 RON
39.35 RON 07.05.2009 14:48

Denumire produs / serviciu / lucrare: Paroxetinum 20mg/ARKETIS
Cantitate: 15.00 (cutie) CPV: 33661600-7 - Psihoanaleptice (Rev.2)
[DA0255168] haloperodiol FELSIN FARM S.R.L. 2.3 RON
2.35 RON 27.04.2009 13:16

Denumire produs / serviciu / lucrare: HALOPERIDOL SOL 0.2% x10ML
Cantitate: 2000.00 (FLACON x10ML) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0220984] diclofenac MONTERO S.A. 1.2 RON
1.24 RON 11.03.2009 13:54

Denumire produs / serviciu / lucrare: DICLOFENAC 50mg
Cantitate: 25.00 (CUT) CPV: 33632100-0 - Antiinflamatoare si antireumatismale (Rev.2)
[DA0220942] dicarbocalm MONTERO S.A. 3.8 RON
3.97 RON 11.03.2009 13:53

Denumire produs / serviciu / lucrare: DICARBOCALM COMP.
Cantitate: 50.00 (CUT) CPV: 33611000-6 - Medicamente impotriva tulburarilor provocate de hiperaciditate (Rev.2)
[DA0215703] no-spa INTERFARM S.R.L. 6.5 RON
6.59 RON 03.03.2009 14:03

Denumire produs / serviciu / lucrare: No-spa cpr
Cantitate: 150.00 (ct*20cpr) CPV: 33612000-3 - Medicamente impotriva tulburarilor gastrointestinale functionale (Rev.2)
[DA0215659] vitamina b12 INTERFARM S.R.L. 2 RON
2.2 RON 03.03.2009 14:01

Denumire produs / serviciu / lucrare: vitamina B12 50gamma*5
Cantitate: 100.00 (cutie cu 5 fiole) CPV: 33616000-1 - Vitamine (Rev.2)
[DA0215652] vitamina b1 INTERFARM S.R.L. 2 RON
2.2 RON 03.03.2009 14:00

Denumire produs / serviciu / lucrare: vitamina B1 100 mg/2 ml*5 fiole
Cantitate: 500.00 (cutiecu5fiole) CPV: 33616000-1 - Vitamine (Rev.2)
[DA0215644] vitamina b6 INTERFARM S.R.L. 2 RON
2.2 RON 03.03.2009 13:59

Denumire produs / serviciu / lucrare: vitamina B6 50 mg/2 ml*5
Cantitate: 400.00 (cutie cu 5 fiole) CPV: 33616000-1 - Vitamine (Rev.2)
[DA0215376] tetraciclina 250mg OLFARM S.A. 0.05 RON
0.06 RON 03.03.2009 10:28

Denumire produs / serviciu / lucrare: tetraciclina 250mg
Cantitate: 1000.00 (bucata) CPV: 24451100-1 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.1)
[DA0215363] tagremin MONTERO S.A. 1 RON
1.2 RON 03.03.2009 10:27

Denumire produs / serviciu / lucrare: TAGREMIN 400mg+80mg
Cantitate: 100.00 (CUT) CPV: 33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
[DA0215355] scobutil MONTERO S.A. 3.2 RON
3.25 RON 03.03.2009 10:27

Denumire produs / serviciu / lucrare: SCOBUTIL 10mg
Cantitate: 200.00 (CUT) CPV: 33610000-9 - Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
[DA0215350] romparkin MONTERO S.A. 8 RON
8.22 RON 03.03.2009 10:25

Denumire produs / serviciu / lucrare: ROMPARKIN 2mg
Cantitate: 200.00 (Cut x 50cp) CPV: 33661400-5 - Medicamente impotriva bolii Parkinson (Rev.2)
[DA0214663] plegomazin DITA IMPORT EXPORT S.R.L. 8.5 RON
8.5 RON 03.03.2009 10:25

Denumire produs / serviciu / lucrare: PLEGOMAZIN
Cantitate: 50.00 (cutia) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0215039] pentoxifilin OLFARM S.A. 0.06 RON
0.07 RON 03.03.2009 08:44

Denumire produs / serviciu / lucrare: pentoxifilin 100mg/cp
Cantitate: 2000.00 (bucata/cp) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0215051] paracetamol 500mg FELSIN FARM S.R.L. 1 RON
1.2 RON 03.03.2009 08:43

Denumire produs / serviciu / lucrare: PARACETAMOL 500MG; CUT x20CPR
Cantitate: 100.00 (CUT x20CPR) CPV: 33661200-3 - Analgezice (Rev.2)
[DA0215030] tiapridal INTERFARM S.R.L. 12 RON
12.36 RON 03.03.2009 08:42

Denumire produs / serviciu / lucrare: tiapridal 100mg (tiapridum)*20comprimate
Cantitate: 100.00 (cutie*20 comprimate) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0215046] piracetam Pharma S.A. 1.6 RON
1.85 RON 02.03.2009 14:56

Denumire produs / serviciu / lucrare: Piracetamum / Piracetam 400mg
Cantitate: 500.00 (bucata) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0214562] novocalmin A&A MEDICAL S.R.L. 2 RON
2.26 RON 02.03.2009 14:56

Denumire produs / serviciu / lucrare: NOVOCALMIN 500MG
Cantitate: 250.00 (CUT) CPV: 33661200-3 - Analgezice (Rev.2)
[DA0214580] nifedipdin MONTERO S.A. 2.3 RON
2.4 RON 02.03.2009 13:38

Denumire produs / serviciu / lucrare: NIFEDIPIN RETARD 20mg
Cantitate: 40.00 (CUT) CPV: 33622700-3 - Blocanti de calciu (Rev.2)
[DA0214598] oxacilina 250mg OLFARM S.A. 0.15 RON
0.16 RON 02.03.2009 11:21

Denumire produs / serviciu / lucrare: oxacilina 250mg/cps
Cantitate: 500.00 (bucata/cps) CPV: 33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
[DA0209186] bromazepam A.D.M. FARM S.R.L. 0.26 RON
0.26 RON 23.02.2009 08:55

Denumire produs / serviciu / lucrare: Bromazepamum / Lexotanil 3mg x 10cpr
Cantitate: 5000.00 (cpr) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0208501] hidrocortizon hemisuccinat INTERFARM S.R.L. 8.9 RON
8.91 RON 20.02.2009 09:27

Denumire produs / serviciu / lucrare: hidrocortizon hemisuccinat 25 mg
Cantitate: 40.00 (cutie*5fiole) CPV: 33642200-4 - Corticosteroizi pentru uz sistemic (Rev.2)
[DA0204113] levomepromazin A.D.M. FARM S.R.L. 0.1 RON
0.12 RON 20.02.2009 09:27

Denumire produs / serviciu / lucrare: Levomepromazinum / Levomepromazin 25mg x 20cpr
Cantitate: 10000.00 (cpr) CPV: 33661700-8 - Alte medicamente pentru sistemul nervos (Rev.2)
[DA0204325] mecopar A.D.M. FARM S.R.L. 0.35 RON
0.37 RON 20.02.2009 09:26

Denumire produs / serviciu / lucrare: Mecopar *20cps /
Cantitate: 10000.00 (cps) CPV: 24400000-8 - Medicamente (Rev.1)
[DA0204099] ketonal A.D.M. FARM S.R.L. 0.35 RON
0.36 RON 20.02.2009 09:25

Denumire produs / serviciu / lucrare: Ketoprofenum / Ketonal Forte 100mg x 20cpr.film
Cantitate: 500.00 (cpr film) CPV: 24432100-2 - Antiinflamatoare si antireumatismale (Rev.1)
[DA0203225] glucoza 5% DITA IMPORT EXPORT S.R.L. 1.6 RON
1.69 RON 19.02.2009 11:54

Denumire produs / serviciu / lucrare: GLUCOZA 5%
Cantitate: 100.00 (punga) CPV: 33692700-4 - Solutii de glucoza (Rev.2)
[DA0203203] grandaxin A.D.M. FARM S.R.L. 0.16 RON
0.19 RON 19.02.2009 11:53

Denumire produs / serviciu / lucrare: Tofisopamum / grandaxin 50mg * 20tb
Cantitate: 5000.00 (cpr) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0201358] frontin 0.25 FILDAS TRADING S.R.L. 3.5 RON
3.51 RON 17.02.2009 08:56

Denumire produs / serviciu / lucrare: Frontin 0.25 mg x 30 compr
Cantitate: 333.00 (CUT) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0204094] indometacin IMECO S.A. 1 RON
1.2 RON 16.02.2009 14:21

Denumire produs / serviciu / lucrare: Indometacin 25 mg
Cantitate: 33.00 (cutie) CPV: 33632100-0 - Antiinflamatoare si antireumatismale (Rev.2)
[DA0201383] dulcolax A.D.M. FARM S.R.L. 0.3 RON
0.34 RON 16.02.2009 14:20

Denumire produs / serviciu / lucrare: Bisacodil / Dulcolax 5mg*30drj
Cantitate: 2000.00 (drj) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0204317] mydocalm INTERFARM S.R.L. 5 RON
5.06 RON 13.02.2009 13:24

Denumire produs / serviciu / lucrare: mydocalm 50mg (tolperisonum)*30 comprimate filmate
Cantitate: 33.00 (cutie*30 comprimate filmate) CPV: 33632200-1 - Miorelaxanti (Rev.2)
[DA0204350] 9 vita CO&CO Consumer 2002 S.R.L. 2.6 RON
2.9 RON 13.02.2009 13:23

Denumire produs / serviciu / lucrare: 9 Vita
Cantitate: 100.00 (bucata) CPV: 33616000-1 - Vitamine (Rev.2)
[DA0204159] mianserin 10mg FELSIN FARM S.R.L. 3.9 RON
3.95 RON 13.02.2009 13:22

Denumire produs / serviciu / lucrare: MIANSERIN 10MG; CUTx30DRJ; (MIANSERINUM 10MG)
Cantitate: 66.00 (CUTx30DRJ) CPV: 33661600-7 - Psihoanaleptice (Rev.2)
[DA0204145] liv 52 TAMISA TRADING S.R.L. 13 RON
13.01 RON 13.02.2009 13:21

Denumire produs / serviciu / lucrare: Liv 52 * 100tb
Cantitate: 10.00 (CUT) CPV: 33617000-8 - Suplimente minerale (Rev.2)
[DA0204163] metoprolol 50mg INTERFARM S.R.L. 2.9 RON
2.91 RON 13.02.2009 10:55

Denumire produs / serviciu / lucrare: metoprolol 50mg (metoprololum)*20 comprimate
Cantitate: 25.00 (cutie*20 comprimate) CPV: 33622600-2 - Betablocanti (Rev.2)
[DA0201353] dormicum A.D.M. FARM S.R.L. 0.53 RON
0.53 RON 13.02.2009 08:48

Denumire produs / serviciu / lucrare: Midazolanum / Dormicum 7,5mg x 10cpr
Cantitate: 5000.00 (cpr) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0203197] fluoxin VIM SPECTRUM S.R.L. 0.48 RON
0.51 RON 12.02.2009 13:24

Denumire produs / serviciu / lucrare: FLUOXIN 20 MG
Cantitate: 2000.00 (capsula) CPV: 33661700-8 - Alte medicamente pentru sistemul nervos (Rev.2)
[DA0202516] extraveral FARMEXIM S.A. 3 RON
3.07 RON 12.02.2009 08:58

Denumire produs / serviciu / lucrare: EXTRAVERAL X 20CPR (COMBINATII)
Cantitate: 500.00 (CUTIE) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0203035] furazolidon BIOEEL S.R.L. 0.28 RON
0.29 RON 11.02.2009 15:21

Denumire produs / serviciu / lucrare: FURAZOLIDONA 100mg x 20compr.
Cantitate: 2000.00 (Comprimate) CPV: 33612000-3 - Medicamente impotriva tulburarilor gastrointestinale functionale (Rev.2)
[DA0202835] fenobarbital INTERFARM S.R.L. 1.83 RON
1.83 RON 11.02.2009 14:46

Denumire produs / serviciu / lucrare: fenobarbital 100 mg*25
Cantitate: 40.00 (cutie*25 cpr) CPV: 33661300-4 - Antiepileptice (Rev.2)
[DA0201435] distonocalm TAMISA TRADING S.R.L. 2.2 RON
2.34 RON 10.02.2009 13:42

Denumire produs / serviciu / lucrare: DISTONOCALM
Cantitate: 333.00 (cutie) CPV: 33622600-2 - Betablocanti (Rev.2)
[DA0201402] diazepam MONTERO S.A. 2.4 RON
2.5 RON 10.02.2009 13:39

Denumire produs / serviciu / lucrare: DIAZEPAM SOL. INJ. 10mg/2ml
Cantitate: 40.00 (CUT) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0201391] diazepam MONTERO S.A. 1 RON
1.2 RON 10.02.2009 13:37

Denumire produs / serviciu / lucrare: Diazepam 10mg
Cantitate: 333.00 (CUT) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0201379] digoxin MONTERO S.A. 1 RON
1.03 RON 10.02.2009 13:36

Denumire produs / serviciu / lucrare: DIGOXIN 0,25mg
Cantitate: 12.00 (CUT) CPV: 33622000-6 - Medicamente pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
[DA0201366] redergin MONTERO S.A. 6 RON
6 RON 10.02.2009 13:35

Denumire produs / serviciu / lucrare: REDERGIN 1mg/ml pic.or. 0.1%
Cantitate: 100.00 (Flac) CPV: 33622000-6 - Medicamente pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
[DA0201370] meprobamat INTERFARM S.R.L. 2 RON
2.04 RON 10.02.2009 09:34

Denumire produs / serviciu / lucrare: meprobamat*20
Cantitate: 150.00 (cutie*20) CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
[DA0196838] ranitidina OLFARM S.A. 0.1 RON
0.12 RON 10.02.2009 08:51

Denumire produs / serviciu / lucrare: ranitidina 150 mg/cp
Cantitate: 2000.00 (bucata) CPV: 24411000-8 - Medicamente impotriva tulburarilor provocate de hiperaciditate (Rev.1)
[DA0195860] cavinton DITA IMPORT EXPORT S.R.L. 8.3 RON
10.03 RON 09.02.2009 10:28

Denumire produs / serviciu / lucrare: CAVINTON(R) FORTE
Cantitate: 66.00 (cutie) CPV: 24461600-9 - Psihoanaleptice (Rev.1)
[DA0196762] nitropector A.D.M. FARM S.R.L. 0.07 RON
0.07 RON 04.02.2009 09:03

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pentaerithrityli tetranitras / Nitropector 20mg x 30cpr
Cantitate: 5000.00 (cpr) CPV: 24422100-9 - Medicamente utilizate in cardiologie (Rev.1)
[DA0191301] ampicilina 500 IMECO S.A. 1.9 RON
1.98 RON 03.02.2009 14:48

Denumire produs / serviciu / lucrare: Ampicilina 500 mg
Cantitate: 30.00 (flacon) CPV: 33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
[DA0196830] metoclopramid A&A MEDICAL S.R.L. 1.2 RON
1.24 RON 03.02.2009 14:33

Denumire produs / serviciu / lucrare: METOCLOPRAMID 10 mg x 40 cpr.
Cantitate: 50.00 (Cutie) CPV: 33612000-3 - Medicamente impotriva tulburarilor gastrointestinale functionale (Rev.2)
[DA0195900] captopril OLFARM S.A. 0.03 RON
0.03 RON 30.01.2009 13:20

Denumire produs / serviciu / lucrare: captopril 25 mg/cp
Cantitate: 3000.00 (bucata) CPV: 24422200-0 - Antihipertensive (Rev.1)
[DA0192958] alcool sanitar A&A MEDICAL S.R.L. 2.3 RON
2.3 RON 26.01.2009 11:44

Denumire produs / serviciu / lucrare: ALCOOL SANITAR 70%
Cantitate: 200.00 (FLACON 0.5 LITRI) CPV: 24322500-2 - Alcool (Rev.2)
[DA0192266] carbamazepina OLFARM S.A. 0.8 RON
0.1 RON 26.01.2009 09:16

Denumire produs / serviciu / lucrare: CARBAMAZEPINA 200MG
Cantitate: 10000.00 (bucata) CPV: 24461300-6 - Antiepileptice (Rev.1)
[DA0191790] calciu lactic INTERFARM S.R.L. 0.1 RON
0.11 RON 22.01.2009 15:32

Denumire produs / serviciu / lucrare: Calciu lactic
Cantitate: 1000.00 (comprimatul) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0191312] ansilan A.D.M. FARM S.R.L. 0.1 RON
0.11 RON 22.01.2009 15:31

Denumire produs / serviciu / lucrare: Medazepamum / Ansilan 10mg x 25cpr
Cantitate: 2000.00 (cpr) CPV: 24461500-8 - Psiholeptice (Rev.1)
[DA0191766] cinarizin IMECO S.A. 0.7 RON
0.7 RON 22.01.2009 15:30

Denumire produs / serviciu / lucrare: Cinarizina 25 mg
Cantitate: 150.00 (flacon) CPV: 33661700-8 - Alte medicamente pentru sistemul nervos (Rev.2)
[DA0191196] aspacardin A.D.M. FARM S.R.L. 0.3 RON
0.3 RON 22.01.2009 15:29

Denumire produs / serviciu / lucrare: Aspacardin 180mg T x 30cpr
Cantitate: 333.00 (cpr) CPV: 33617000-8 - Suplimente minerale (Rev.2)
[DA0191331] Cloramfenicol 250 mg IMECO S.A. 3.2 RON
3.2 RON 22.01.2009 08:44

Denumire produs / serviciu / lucrare: Cloramfenicol 250 mg
Cantitate: 10.00 (cutie) CPV: 33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
[DA0188927] bromhexin FELSIN FARM S.R.L. 1.1 RON
1.2 RON 16.01.2009 08:54

Denumire produs / serviciu / lucrare: BROMHEXIN 8MG,CUTx20CPR
Cantitate: 25.00 (CUT x20CPR) CPV: 33674000-5 - Medicamente impotriva tusei si a guturaiului (Rev.2)
[DA0188920] apa distilata A.D.M. FARM S.R.L. 2.47 RON
2.51 RON 16.01.2009 08:50

Denumire produs / serviciu / lucrare: APA DISTILATA / APA PT PREPARATE INJ. *240FI *10ML -OTC [ANT]
Cantitate: 240.00 (fiole) CPV: 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
[DA0188350] anghirol A.D.M. FARM S.R.L. 0.1 RON
0.15 RON 16.01.2009 08:49

Denumire produs / serviciu / lucrare: Anghirol 3,25g * 30drj OTC
Cantitate: 5000.00 (drj) CPV: 33610000-9 - Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
[DA0188374] algocalmin fiole DITA IMPORT EXPORT S.R.L. 2 RON
2.15 RON 15.01.2009 14:27

Denumire produs / serviciu / lucrare: ALGOCALMIN(R) 1g/2ml
Cantitate: 20.00 (Cutia) CPV: 24461200-5 - Analgezice (Rev.1)
[DA0188377] ampicilina 500 Pharma S.A. 1.1 RON
1.14 RON 15.01.2009 10:55

Denumire produs / serviciu / lucrare: Ampicillinum / Ampicilina 500mg flacon injectabil
Cantitate: 200.00 (bucata) CPV: 33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)