joi, 21 octombrie 2010

Anunt Consiliu Judetean Arad ocupare post manager

A N U N Ţ
1. Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, Judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizicA N ă.
2. Concursul va fi organizat la sediul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, judeţul Arad, comuna Birchiş, nr.250, tel/fax 0257557553, în data de 23.11.2010 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 26.11.2010 ora 1000 proba de susţinere a proiectului de management, completată după caz, de un interviu de selecţie.
3. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
● sunt absolvenţi de învatamant universitar de lungă durată cu diploma de licenţă sau echivalentă;
● sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătaţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătaţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învaţămant superior acreditată, potrivit legii;
● au cel putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
● nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
● sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
● nu au vârsta de pensionare, conform legii.
4. Înscrierea candidaţilor se face la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Psihiatrie Căpâlnaş, judeţul Arad, până în data de 15.11.2010.
5. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
● cererea de înscriere;
● copia actului de identitate;
● copia legalizată a diplomei de licentă sau echivalente;
● copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
● curriculum vitae;
● copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
● adeverinţa care atestă vechimea in posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;
● cazierul judiciar;
● adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;
● declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
● declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
● copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
● proiectul de management realizat de candidat;
● chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
6. Taxa de participare este de 500 lei si se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată in contul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, jud Arad, RO 47TREZ0325041XXX000037, deschis la Trezoreria Săvârşin, CF 3678394.
Nota:
1.Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de organizare al concursului, se publică pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, www.spitaluldepsihiatriecapalnas.blogspot.com şi se afişează la sediul spitalului.
2. Grila de punctare a proiectului de management se publică pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, www.spitaluldepsihiatriecapalnas.blogspot.com şi se afişează la sediul spitalului, după încheierea perioadei de înscriere a candidaţilor.

Niciun comentariu: