miercuri, 12 martie 2014

Anunt Consiliul de Administratie Spitalul de Psihiatrie Capalnas ocupare post managerANUNŢ

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş Judeţul Arad


potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii *actualizată*

A N U N ŢĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizică

1. Concursul se va desfăşura la sediul  Consiliului Judeţean Arad , str. Corneliu Coposu, nr.22, localitatea Arad în perioada 12.03.-28.04.2014

 2. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi  îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:   

             a) la data încheierii contractului sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare postuniversitară în management sau management sanitar, având o durată de minimum 3 luni;

            b) sunt absolvenţi al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c)au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d)nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e)sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f)nu au vârsta de pensionare, conform legii.


3. Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul de Managementul Spitalului din cadrul Consiliului Judeţean Arad, până în data de 01.04.2014 ora 12.00.

4. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

-cererea de înscriere;

-copia actului de identitate;

-copia legalizată a diplomei de licentă sau echivalente;

-copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare în management agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite la pct.2, lit.a) si b) din prezentul anunţ, sau legalizată a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

-curriculum vitae;

-copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor -specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar, economic sau administrativ;

            -adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de economic sau administrativ lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;

 cazierul judiciar;

-adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;

-declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

-declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

-copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

-proiectul de management realizat de candidat;

-chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

6. Taxa de participare este de 500 lei şi se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată în contul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, jud.Arad, RO33TREZ032504101X000244 deschis la Trezoreria operativă Săvârşin, CIF 3678394


Niciun comentariu: