miercuri, 12 martie 2014

Bibliografie pentru concurs post managerA P R O B
PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE DE CONCURS
                                                s.s.
    
Nr 162 din 12.03.2014


B I B L I O G R A F I E
pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager,
persoană fizică, din spitalele publice


A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI
    1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   5. Legea nr. 346/2002, privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
     6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
   7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
     8.Ordin nr.1778/2006 *actualizată* privind aprobarea normativelor de personal;
     9.Ordinul Ministerului Sănătăţii 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar
    10. Ordin  nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile capitolelor 1 si 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
   11. Legea nr.284/2010  privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
    12. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar – preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
  13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv;

    14. Hotărârea Guvernului nr. 117/27.03.2013, pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordarii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anii 2013-2014;
      15. Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
   16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
     17. Ordinul nr. 1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
    18. Ordinul nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatieiB. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

          1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti;

          2. Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei(*, editura Tribuna Economică, 2001;

          3. Popa I. – Management general(*, editura ASE, 2005;

          4. Popa I. – Management strategic, editura Economică, 2005.

Niciun comentariu: