miercuri, 12 martie 2014

Teme de proiect de management pentru concurs

A P R O B
           PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
                                                           

TEME CADRU
pentru proiectul de management


1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului
            a) Analiza circuitelor funcţionale;
b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc.);
            c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate;
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice;
            e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.

            2. Schimbarea profilului unui spital cu performanţe
              nesatisfăcătoare
a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul spitalului (urgenţă, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc.);
            b) Transformarea într-un centru multifuncţional de tip ambulatoriu;
            c) Transformarea într-un centru medico – social;
            d) Privatizarea unor secţii din cadrul spitalului.

                        3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane
            a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii;
            b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal;
            c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal;
            d) Metode de creştere a performanţei personalului;
            e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical.

                        4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital
            a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;
            b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare);
            c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
            d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice.

                        5. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului
            a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
            b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.);
            c) Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
            d) Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi private.

                        6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii
            a) Calitatea serviciilor;
            b) Calitatea datelor raportate;
            c) Calitatea personalului;
            d) Satisfacţia pacienţilor.

                        7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor
            a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
            b) Modalităţi de achiziţie;
            c) Evaluarea stocurilor;
            d) Indicatori de eficienţă ai utilizării stocurilor.

                        8. Strategia managementului în activitatea de investiţii
            a) În echipamente;
            b) Modernizarea de secţii;
            c) Extinderi;
            d) Reparaţii capitale.

9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului
            a) Fundamentarea activităţilor;
            b) Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;
            c) Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.


            Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de management care vizează spitalul public pentru care concurează (maxim 8 - 10 pagini la fonturi de 14 în Arial la un rând), conform structurii propuse mai jos.STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

            A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
            B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
            C. Identificarea problemelor critice;
            D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
            E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:
                        1. Scop;
                        2. Obiective – indicatori;
                        3. Activităţi:
                                    a) definire;
                                    b) încadrare în timp – grafic Gantt;
                                    c) resurse necesare – umane, materiale, financiare;
                                    d) responsabilităţi;
                        4. Rezultate aşteptate;
                        5. Monitorizare – indicatori;
                        6. Evaluare – indicatori.

Niciun comentariu: